Elements

Buttons

[button link=”” target=”_self” size=”large” style_button=”style-0″ ]Button large[/button]

[button link=”” target=”_self” size=”large” style_button=”style-1″ ]Button large[/button]

[button link=”” target=”_self” size=”large” style_button=”style-2″]Button large[/button]

[button link=”” target=”_self” size=”large” style_button=”style-3″]Button large[/button]

[button link=”” target=”_self” size=”large” style_button=”style-4″]Button large[/button]


[button link=”” target=”_self” size=”medium” style_button=”style-0″ ]Button medium[/button]

[button link=”” target=”_self” size=”medium” style_button=”style-1″ ]Button medium[/button]

[button link=”” target=”_self” size=”medium” style_button=”style-2″]Button medium[/button]

[button link=”” target=”_self” size=”medium” style_button=”style-3″]Button medium[/button]

[button link=”” target=”_self” size=”medium” style_button=”style-4″]Button medium[/button]


[button link=”” target=”_self” size=”small” style_button=”style-0 ]Button small[/button]

[button link=”” target=”_self” size=”small” style_button=”style-1 ]Button small[/button]

[button link=”” target=”_self” size=”small” style_button=”style-2″]Button small[/button]

[button link=”” target=”_self” size=”small” style_button=”style-3″]Button small[/button]

[button link=”” target=”_self” size=”small” style_button=”style-4″]Button small[/button]

These are just basic styles, all of them have an option to be additionally modified in theme options by defining background color, hover background color, text color and hover text color.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có lời nhắn với chúng tôi xin hãy viết vào form dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời ngay sau khi nhận được lời nhắn của bạn.